Helsingin Sanomien arvostelu Klang-konsertista

9.4.2014

 

Klang-konsertissa muusikot joutuivat improvisoimaan


Lauri Otonkoski

 

 

 

Ar­vio: kon­sert­ti
Klang-kon­sert­ti Ca­me­ra­ta-sa­lis­sa.
Zag­ros.
Tuo­me­la. Pie­ti­lä. Kai­pai­nen.

Klas­si­sen kon­ser­va­to­rio­kou­lu­tus­myl­lyn lä­pi­käy­neet muu­si­kot ovat var­sin pit­kään suh­tau­tu­neet imp­ro­vi­saa­tioon kuin las­ku­var­jo­hyp­pyyn il­man las­ku­var­joa. Pe­lol­la ja kau­hul­la. Ajat ovat kui­ten­kin muut­tu­mas­sa ja muut­tu­neet. Nyt kan­ta­esi­tet­ty Esa Pietilän As­te­rion on täs­tä yk­si to­dis­te.

Pie­ti­lä on kir­joit­ta­nut yh­tyeel­le raik­kaan ener­gis­tä teks­tuu­ria, jo­ka si­säl­tää myös imp­ro­vi­saa­tiol­le avoi­mia jak­so­ja. Mi­tään hen­keä ja ter­veyt­tä uh­kaa­via ris­ke­jä ei kui­ten­kaan soit­ta­jil­ta edel­ly­te­tä. Sä­vel­tä­jä mai­nit­see pe­reh­ty­neen­sä Witold Lutoslawskin "laa­tik­ko­no­taa­tioon", jos­sa kul­le­kin muu­si­kol­le an­ne­taan viit­tei­tä ja ai­hei­ta esi­tyk­sen het­kel­lä fan­ti­soi­ta­vak­si. Zag­ros-yh­tyeen mai­nioil­le muu­si­koil­le tä­mä ei tuot­ta­nut on­gel­mia.

KO­KE­NEE­NA jazz­muu­sik­ko­na Pie­ti­lä saa­vut­ti te­no­ri­sak­so­fo­nil­laan täy­del­li­sen flow-ti­lan, jo­ka ta­voit­ti ylei­sön­sä. Mai­nio con­cer­ti­no on syn­ty­nyt.

Tapio Tuomelan kvin­tet­to Pier­rot ja Jouni Kaipaisen Ses­tet­to ra­ken­ta­vat muo­ton­sa sii­nä mie­les­sä klas­sis­ten esi­ku­vien mu­kaan, et­tä kes­kei­set ai­heet is­kos­te­taan kuu­li­jan muis­tiin, jot­ta nii­den ke­hit­te­ly ja pro­ses­soin­ti tu­li­si­vat ym­mär­ret­tä­vik­si. Zag­ro­sin muu­si­kot ovat vi­vah­tei­den ja yk­si­tyis­koh­tien ym­mär­tä­jiä.